Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Quyết định 812/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét kênh Nha Mân - Tư Tải tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp thuộc Hệ thống các kênh nối sông Tiền - sông Hậu

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------------
Số: 812/QĐ-BNN-XD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
NẠO VÉT KÊNH NHA MÂN – TƯ TẢI TỈNH VĨNH LONG, ĐỒNG THÁP THUỘC
HỆ THỐNG CÁC KÊNH NỐI SÔNG TIỀN – SÔNG HẬU
----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội;
Căn cứ các nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 564/QĐ-BNN-XD ngày 05/3/2009 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh Nha Mân – Tư Tải tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp thuộc Hệ thống các kênh nối sông Tiền – sông Hậu;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 tại Tờ trình số 11/TTr-BQL10 ngày 30/3/2012 và Báo cáo thẩm định của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh Nha Mân – Tư Tải tại Quyết định số 564/QĐ-BNN-XD ngày 05/3/2009 như sau:
Điều chỉnh nội dung Khoản 9 – Điều 1:
“9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):
- Nạo vét từ K10 + 557 ÷ K17 + 300 trên tuyến kênh Tư Tải – Hàng Tây – kênh Huyện – Nha Mân hiện hữu (6.743m trên 26.399m chiều dài kênh nối từ sông Tiền sang sông Hậu) với các thông số kỹ thuật như sau:
+ Cao trình đáy kênh: (-3,0);
+ Độ dốc mái kênh: m = 2,0;
+ Độ dốc đáy kênh i = 0,00;
+ Chiều rộng đáy các kênh: B = 12m, riêng đoạn K13+787 ÷ K15+792 của kênh Nha Mân – Tư Tải chiều rộng đáy kênh B = 8m.
Đất đào kênh đổ lên hai bên bờ phải đảm bảo quy định của hồ sơ thiết kế và giảm thiểu thiệt hại về diện tích, kinh phí đền bù.
- Xây trả lại hiện trạng giao thông 03 cầu H1,5 và 03 cầu H5. Quy mô các cầu H5 như sau:

 

TT
Vị trí
B mặt
Tải trọng
Số nhịp
Nhịp thông thuyền
Chiều dài
CT đáy
1
K11+954
4,0
H5
3
≥ 12m
≥ (+4,0)
2
K13+833
4,0
H5
3
≥ 12m
≥ (+4,0)
3
K14+100
4,0
H5
3
≥ 12m
≥ (+4,0)
Các cầu có mố, trụ, dầm BTCT, xử lý nền bằng cọc BTCT M300.”
Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 564/QĐ-BNN-XD ngày 05/3/2009 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh Nha Mân – Tư Tải tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp thuộc Hệ thống các kênh nối sông Tiền – sông Hậu.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng, Thủy lợi 10 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND, Kho bạc NN, Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp;
- Ban QLĐT&XDTL 10 (3b);
- Lưu VT, Cục QLXDCT (HN, B2)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

Quyết định 812/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét kênh Nha Mân - Tư Tải tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp thuộc Hệ thống các kênh nối sông Tiền - sông Hậu

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 14281/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện dự án đầu tư

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
2

Thông tư 07/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

01/12/2014 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
3

Quyết định 1995/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020

10/11/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
4

Công văn 3997/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

28/10/2014 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
5

Thông tư 136/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 122/2013/TT-BTC ngày 28/08/2013 của Bộ Tài chính

28/10/2014BỘ TÀI CHÍNH
6

Thông báo 417/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

28/10/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
7

Nghị định 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ

28/10/2014CHÍNH PHỦ
8

Công văn 6142/UBND-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định cấm, hạn chế đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống nước thải tập trung

08/09/2014ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
9

Công văn 9110/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định ưu đãi đầu tư

06/08/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
10

Công văn 396/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thẩm quyền quyết định các dự án đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

21/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
11

Quyết định 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ

18/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
12

Quyết định 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ

17/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
13

Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nhà nước Pa-le-xtin về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

20/06/2014CHÍNH PHỦ
14

Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định Đầu tư trong khuôn khổ Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Ấn Độ

20/06/2014CHÍNH PHỦ
15

Quyết định 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ

01/04/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
16

Công văn 264/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Nhà máy nước sông Đuống

19/03/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
17

Công văn 1142/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Dự án Ứng dụng điện mặt trời vay vốn ODA Phần Lan

27/02/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
18

Công văn 1012/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc Fitch công bố mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam năm 2014

27/02/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
19

Công văn 574/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư dự án đường liên cảng huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo hình thức đối tác công - tư (PPP)

27/02/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
20

Công văn 97/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án BOT đầu tư tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

27/02/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ