Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật dân sự Công văn 1448/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với công chức, viên chức, người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước đang kéo dài thời gian công tác

Công văn 1448/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với công chức, viên chức, người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước đang kéo dài thời gian công tác

Email In PDF.
BỘ NỘI VỤ
--------
Số: 1448/BNV-CCVC
V/v: Giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với công chức, viên chức, người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước đang kéo dài thời gian công tác
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014

 

 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Bộ luật Lao động; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác đối với công chức, viên chức và người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước. Trong thời gian qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị) đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định về nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác đối với công chức, viên chức và người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước. Tuy nhiên, qua tổng hợp báo cáo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1059/BNV-CCVC ngày 01/4/2013, Công văn số 1517/BNV-CCVC ngày 03/5/2013 và Công văn số 199/BNV-CCVC ngày 17/01/2014 về báo cáo số lượng công chức, viên chức, người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước đang kéo dài thời gian công tác thì còn có một số cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc quy định về nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác đối với công chức, viên chức, người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước. Vì vậy, để bảo đảm thực hiện các quy định về nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác có hiệu lực, hiệu quả, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện và hoàn thành trong tháng 6/2014 các nhiệm vụ như sau:
1. Rà soát, giải quyết nghỉ hưu đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã hết thời gian kéo dài theo quy định tại Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định về kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu; Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định khác có liên quan.
2. Rà soát các trường hợp đang kéo dài thời gian công tác thuộc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất giải quyết nghỉ hưu đối với trường hợp hết thời hạn kéo dài theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện và có văn bản gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 10/7/2014 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, CCVC (05b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu