Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 1683/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Công ty Cà phê Chư Quynh thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Quyết định 1683/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Công ty Cà phê Chư Quynh thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Email In PDF.

Quyết định 1683/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Công ty Cà phê Chư Quynh thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------------

Số: 1683/QĐ-BNN-ĐMDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY CÀ PHÊ CHƯ QUYNH THUỘC TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

----------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của C hình phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 29/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định chuyển các công ty nêu tại điểm a bản 2 Điều 1 Quyết định này thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo qui định hiện hành;

Căn cứ văn bản số 4116/VPCP-ĐMDN ngày 16/6/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc xác định vốn Điều lệ của 8 công ty thành viên thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty. Cà phê Việt Nam tại: Tờ trình số 236/TCT-TCCB/TT ngày 05/4/2010 về việc đề nghị Phê duyệt Đề án và quyết định chuyển đổi Công ty Cà phê Chư Quynh thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty Cà phê Việt Nam làm chủ sở hữu; văn bản số 266/TCT- HĐQT ngày 12/4/2010 xác nhận vốn điều lệ của Công ty Cà phê Chư Quynh và đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Cà phê Chư Quynh (có trụ sở chính xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lăk; số tài khoản 102010000418016 tại chi nhánh ngân hàng công thương Đắk Lăk) - công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Chư Quynh.

- Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Chư Quynh.

- Tên giao dịch: Công ty Cà phê Chư Quynh.

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Chư Quynh Coffee Company Limited.

- Tên viết tắt: Vinacafe Chư Quynh.

- Địa chỉ trụ sở chính: xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lăk.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Chư Quynh do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: Trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê. Sản xuất, chế biến, kinh doanh xuất khẩu hạt điều và nông sản Nhập khẩu hạt điều nguyên liệu, các vật tư, thiết bị phục vụ ngành điều. Sản xuất phân hữu cơ vi sinh, kinh doanh xăng dầu, phân bón và vật tư nông nghiệp.

Điều 4. Vốn điều lệ - theo xác nhận của Tổng công ty Cà phê Việt Nam, tại thời điểm xây dựng Đề án chuyển đổi của Công ty là: 14.000.000.000 đồng (mười bốn tỷ đồng chẵn). Tổng công ty Cà phê Việt Nam chịu trách nhiệm đảm bảo đủ vốn điều lệ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Chư Quynh hoạt động.

Điều 5. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Địa chỉ: Số 211 - 213 - 213A Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Chư Quynh theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 6. Công ty Cà phê Chư Quynh chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh, bàn giao doanh nghiệp đúng qui định.

Điều 7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Chư Quynh có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, bảo toàn vốn nhà nước do Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp; tiếp tục xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Công ty Cà phê Chư Quynh.

2. Làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản theo đúng qui định của pháp luật.

Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Chư Quynh có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam phê duyệt.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Giám đốc Công ty Cà phê Chư Quynh và Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Chư Quynh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Diệp Kỉnh Tần


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 27 Tháng 7 2010 16:59 )  

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu