Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 2998/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt phương án giải quyết lao dộng dôi dư khi chuyển Hãng phim Giải phóng thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Giải phóng

Quyết định 2998/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt phương án giải quyết lao dộng dôi dư khi chuyển Hãng phim Giải phóng thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Giải phóng

Email In PDF.
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
----------------
Số: 2998/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT LAO ĐỘNG DÔI DƯ KHI CHUYỂN
HÃNG PHIM GIẢI PHÓNG THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN HÃNG PHIM GIẢI PHÓNG
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn trích, lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 2272/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Hãng phim Giải phóng thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Giải phóng;
Xét đề nghị của Giám đốc Hãng phim Giải phóng tại Công văn số 206/PGP ngày 28 tháng 7 năm 2010 về việc đề nghị phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp lại Hãng phim Giải phóng thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Giải phóng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án giải quyết lao động dôi dư khi chuyển Hãng phim Giải phóng thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Giải phóng, gồm những điểm chính sau:
1. Số lao động dôi dư: 37 người, trong đó:
- Số lao động nghỉ hưu trước tuổi: 14 người.
- Số hợp đồng lao động không xác định thời hạn bị mất việc làm: 18 người.
- Chấm dứt HĐLD theo Bộ luật Lao động: 05 người.
2. Nguồn kinh phí chi trả lao động dôi dư lấy từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp lao động dôi dư tại Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.
a. Kinh phí chi trả cho 32 lao động dôi dư theo Nghị định 110/2007/NĐ-CP là: 1.827.075.743 đồng (một tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu, không trăm bảy mươi nhăm nghìn, bảy trăm bốn mươi ba đồng chẵn). Trong đó:
- Kinh phí chi trả cho 14 người nghỉ hưu trước tuổi với số tiền là: 515.650.743 đồng (năm trăm mười lăm triệu, sáu trăm năm mươi nghìn, bảy trăm bốn mươi ba đồng chẵn).
- Kinh phí chi trả cho 18 người hợp đồng lao động không xác định thời hạn bị mất việc làm với số tiền là: 1.311.425.000 đồng, trong đó:
+ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp lao động tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước chi: 819.962.500 đồng.
+ Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp chi 491.462.500 đồng nhưng hiện tại Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của Hãng phim Giải phóng không có (vì nhiều năm nay Hãng phim Giải phóng là doanh nghiệp hoạt động công ích nên không có nguồn để trích Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm) đề nghị Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước hỗ trợ 491.462.500 đồng.
b. Kinh phí chi trả cho người lao động thuộc diện chấm dứt hợp đồng lao động bằng Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm lại doanh nghiệp: 126.047.775 đồng.
Điều 2. Giám đốc Hãng phim Giải phóng chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu trong hồ sơ Phương án giải quyết lao động dôi dư và trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp.
Điều 3. Giám đốc Hãng phim Giải phóng có trách nhiệm chi trả các chế độ cho người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước theo đúng chế độ Nhà nước quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 8 Nghị định 110/2007/NĐ-CP; thực hiện quyết toán và lưu giữ sổ sách, chứng từ, tài liệu có liên quan đến việc sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Hãng phim Giải phóng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban đổi mới và PTDN Bộ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ LĐTBXH;
- Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN;
- Lưu: VT, Vụ TCCB, H (15)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu