Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 983/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Quyết định 983/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Email In PDF.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
-----------------

Số: 983/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

--------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam (sau đây gọi là Tổng công ty Giấy Việt Nam) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu với những nội dung chính sau đây:

1. Tên gọi sau khi chuyển đổi:

a. Tên gọi đầy đủ: TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM.

b. Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM.

c. Tên gọi tắt: VINAPACO.

d. Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM PAPER CORPORATION.

2. Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Tổng công ty Giấy Việt Nam có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Trụ sở chính: số 25A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

5. Ngành, nghề kinh doanh:

- Ngành, nghề kinh doanh chính:

+ Sản xuất kinh doanh nguyên liệu giấy, bột giấy, giấy, các sản phẩm từ giấy; khai thác chế biến gỗ, các sản phẩm từ gỗ; kinh doanh các loại nông, lâm sản, gỗ (trừ các loại gỗ nhà nước cấm) và các sản phẩm chế biến từ gỗ; sản xuất kinh doanh, xuất khẩu sản phẩm giấy, bột giấy, lâm sản, thiết bị vật tư, hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm);

+ Dịch vụ khoa học công nghệ; vật tư kỹ thuật và phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống; dịch vụ vận tải hàng hóa, lâm sản và bốc xếp hàng hóa vật tư;

+ Khai hoang, trồng rừng, khai thác rừng, khoanh nuôi làm giàu rừng;

+ Nghiên cứu khoa học và công nghệ; thực hiện các dịch vụ thông tin, đào tạo, tư vấn đầu tư, thiết kế công nghệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong các lĩnh vực: nguyên liệu, phụ liệu, thiết bị phụ tùng, các sản phẩm giấy, xenluylo, nông, lâm nghiệp, sản xuất thử nghiệm, sản xuất lô nhỏ các mặt hàng từ kết quả nghiên cứu, nghiên cứu cây nguyên liệu và các vấn đề lâm sinh xã hội và môi trường có liên quan đến ngành công nghiệp giấy.

- Ngành, nghề kinh doanh có liên quan:

+ Kinh doanh sắt thép đặc chủng sử dụng cho ngành giấy; sửa chữa các thiết bị, nhà xưởng sản xuất giấy. Sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị phụ trợ, kết cấu kim loại ngành công nghiệp (cơ, điện và đo lường điều khiển);

+ Sản xuất và kinh doanh điện, nước, hơi nước;

+ Thiết kế, thi công, xây lắp phục vụ lâm nghiệp;

+ Đào tạo cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật công nghệ giấy và cơ điện.

- Ngành, nghề kinh doanh khác:

+ Kinh doanh dịch vụ khách sạn, văn phòng, nhà xưởng, nhà ở, kho bãi, logistic; đăng cai các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi, giải trí, dịch vụ lữ hành quốc tế và các dịch vụ kèm theo;

+ Thiết kế, thi công, xây lắp các công trình thủy lợi nhỏ, xây dựng dân dụng và công nghiệp. Đại lý giới thiệu và mua bán các sản phẩm vật liệu xây dựng;

+ Kinh doanh phụ tùng xe máy, sửa chữa xe máy chuyên dụng, vật tư xăng dầu;

+ Kinh doanh những ngành, nghề khác mà pháp luật không cấm.

6. Vốn điều lệ: 1.213 tỷ đồng (Một nghìn hai trăm mười ba tỷ đồng).

Việc xác định để điều chỉnh mức vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu:

Thủ tướng Chính phủ và các Bộ theo sự ủy quyền của Chính phủ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Tổng công ty Giấy Việt Nam.

8. Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Giấy Việt Nam là Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Giấy Việt Nam cho đến khi Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm mới Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

9. Sau khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tổng công ty Giấy Việt Nam kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Tổng công ty Giấy Việt Nam trước khi chuyển đổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

a. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện Quyết định này; kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện vượt thẩm quyền.

b. Bổ nhiệm Kiểm soát viên Tổng công ty Giấy Việt Nam theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1065/TTg-ĐMDN ngày 23 tháng 6 năm 2010 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Tổng công ty Giấy Việt Nam xác định để điều chỉnh mức vốn điều lệ phù hợp quy định hiện hành.

b. Thông qua để Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty.

c. Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát các khoản nợ của Tổng công ty Giấy Việt Nam do thiên tai gây ra tại Công ty Nguyên liệu Giấy miền Nam, Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo và Công ty Lâm nghiệp A Mai, trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý.

3. Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam:

a. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

b. Thực hiện việc điều chỉnh mức vốn điều lệ của Tổng công ty Giấy Việt Nam theo quy định hiện hành;

c. Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

d. Đăng ký doanh nghiệp và đăng ký lại quyền sở hữu tài sản đối với Tổng công ty Giấy Việt Nam theo quy định;

đ. Trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam.

4. Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam trước khi chuyển đổi có trách nhiệm điều hành hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam cho đến khi Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam, Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - TB và XH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Tổng công ty Giấy Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, VP BCS Đảng Chính phủ, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu