Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 5715/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đổi tên và chuyển nhiệm vụ Phòng Quản lý Văn thư lưu trữ thành Phòng Tổ chức nhân sự doanh nghiệp thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

Quyết định 5715/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đổi tên và chuyển nhiệm vụ Phòng Quản lý Văn thư lưu trữ thành Phòng Tổ chức nhân sự doanh nghiệp thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

Email In PDF.

Quyết định 5715/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đổi tên và chuyển nhiệm vụ Phòng Quản lý Văn thư lưu trữ thành Phòng Tổ chức nhân sự doanh nghiệp thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------------
Số: 5715/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VÀ CHUYỂN NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ VĂN THƯ LƯU TRỮ THÀNH PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ DOANH NGHIỆP THUỘC SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ Chỉ thị số 1568/CT-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 78-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 26 tháng 7 năm 2010;
Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;
Căn cứ Quyết định số 4415/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;
Căn cứ Công văn số 3932/BNV-TCBC ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ về việc thống nhất cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đổi tên và chuyển nhiệm vụ Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ thành Phòng Tổ chức nhân sự doanh nghiệp thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.
Phòng Tổ chức nhân sự doanh nghiệp là tổ chức chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nội vụ về công tác Tổ chức bộ máy và nhân sự doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở nhiệm vụ của Sở được UBND Thành phố giao.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ quy định nhiệm vụ cụ thể của Phòng Tổ chức nhân sự doanh nghiệp.
Tổ chức của Phòng Tổ chức nhân sự doanh nghiệp bao gồm Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và Chuyên viên.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định theo quy định của pháp luật và của thành phố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- C/PVP UBND TP;
- Các phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, NC, SNV (10b).
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu