Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 6165/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn Thành phố thuộc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá

Quyết định 6165/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn Thành phố thuộc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá

Email In PDF.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------------------

Số: 6165/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ

-------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 31/8/2007 của Liên bộ Y tế - Bộ Tài chính – Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người;

Căn cứ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

Căn cứ Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/08/2010 của Bộ Tài chính Sửa đổi bổ sung thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 05/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của Liên bộ: Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Công văn số 154/CQLG-CSG&TĐG ngày 13/09/2010 của Cục Quản lý giá Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/08/2010 của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5650/TTr-STC ngày 23/11/2010 về việc ban hành thông báo danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn Thành phố thuộc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn Thành phố thuộc đối tượng phải đăng ký giá (có phụ lục chi tiết đính kèm).

- Kê khai giá thuốc dùng cho người thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 31/08/2007 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính – Bộ Công thương.

- Kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô: Danh sách cụ thể do Sở Giao thông vận tải thông báo theo quy định tại điều 3 Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/08/2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thông báo, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá của các tổ chức, cá nhân theo quy định; cập nhật trình UBND Thành phố điều chỉnh, bổ sung danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện việc đăng ký giá cho phù hợp trong từng thời kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, Công thương, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công thương;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
-Các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban ngành của TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- PVPGiao, PVPSơn, TH, CT;
- Lưu: VT, KT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu