Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 1020/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về giá trị vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước: Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long thuộc tổng công ty xây dựng số 1 bàn giao sang Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà Cửu Lon

Quyết định 1020/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về giá trị vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước: Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long thuộc tổng công ty xây dựng số 1 bàn giao sang Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà Cửu Lon

Email In PDF.
BỘ XÂY DỰNG
------------------
Số: 1020/QĐ-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
VỀ GIÁ TRỊ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC: CÔNG TY PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH NHÀ CỬU LONG THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 BÀN GIAO SANG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CỬU LONG.
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-BXD ngày 27/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Xâydựng về giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long thuộc Tổng công ty Xây dựng số 1 tại thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2005;
Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-BXD ngày 13/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long thuộc Tổng công ty Xây dựng số 1 thành Công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1 tại văn bản số 88 CV/TCT-TCKT ngày 05/7/2010 về việc đề nghị Bộ Xây dựng công bố giá trị phần vốn Nhà nước Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long bàn giao sang Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà Cửu Long tại thời điểm 0 giờ ngày 31/12/2006.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giá trị vốn nhà nước tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2007 để bàn giao doanh nghiệp nhà nước: Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long thuộc Tổng công ty Xây dựng số 1 sang Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà Cửu Long.
Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 4.691.984.155 đồng (Bốn tỷ, sáu trăm chín mốt triệu, chín trăm tám tư nghìn, một trăm năm mươi lăm đồng).
Trong đó:
- Góp vốn vào Công ty cổ phần: 2.100.000.000 đồng;
- Chi phí cổ phần hoá: 398.356.694 đồng;
- Giảm giá cổ phần ưu đãi: 377.160.000 đồng;
- Giảm vốn nhà nước do số nợ phải thu của Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long không được Công ty mua bán nợ chấp nhận mua: 2.200.270.845 đồng.
- Bổ sung vốn nhà nước cho Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà Cửu Long từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Tổng công ty: 383.803.384 đồng, để đảm bảo đủ vốn điều lệ cho Công ty cổ phần.
Điều 2. Căn cứ giá trị vốn nhà nước được xác định tại Điều 1 trên đây, Chủ tịchHội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng số 1 chỉ đạo Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long, Giám đốc Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long thực hiện bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, ... cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà Cửu Long.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng số 1, Giám đốc Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà Cửu Long và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Ban chỉ đạo ĐM&PTDN
- Bộ Tài chính
- UBND tp. Hồ Chí Minh
- Công đoàn XDVN
- Lưu VP, Vụ KHTC (10b).
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu