Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Chỉ thị 13/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công trách nhiệm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 69/20

Chỉ thị 13/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công trách nhiệm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 69/20

Email In PDF.
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----------------------
Số: 13/2011/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2011
CHỈ THỊ
Về việc phân công trách nhiệm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp
được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010
của Thủ tướng Chính phủ
---------------------------------
Với mục tiêu góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia cả trước mắt và lâu dài. Cụ thể sẽ từng bước sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao; đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 10-15% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của cả nước vào năm 2015 và tăng lên 30-35% vào năm 2020.
Để nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển, thu hút nguồn đầu tư nước ngoài với sự tham gia của các lực lượng nghiên cứu, đào tạo các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, trước hết là các doanh nghiệp và các tổ chức khoa học công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị:
1. Nội dung quản lý nhà nước về quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao:
Nghiên cứu xây dựng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, quy hoạch, kế hoạch quản lý các hoạt động nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nghiên cứu và ban hành các biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh.
Tổ chức nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ cao.
Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn về Luật Công nghệ cao; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tìm hiểu về công nghệ cao, thủ tục đăng ký công nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng quy định của Nhà nước.
2. Phân công trách nhiệm:
2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, danh mục nông nghiệp công nghệ cao và danh mục sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao được ưu tiên và khuyến khích phát triển tại Thành phố trên website của Sở.
Chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Thành phố.
- Theo dõi kiểm tra và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp trên địa bàn Thành phố.
- Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thu hồi giấy chứng nhận khi doanh nghiệp vi phạm trên địa bàn Thành phố.
2.2. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao:
Chủ trì phối hợp với Sở, ngành có liên quan, theo dõi, kiểm tra và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp nông nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông ngdiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu nông nghiệp công nghệ cao của Thành phố.
Chủ trì phối hợp với Sở, ngành có liên quan thẩm định xem xét tính phù hợp các nội dung, nhiệm vụ, chương trình và dự án của doanh nghiệp được chứng nhận ứng dụng công nghệ cao khi tham gia đầu tư trong Khu Nông nghiệp công nghệ cao của Thành phố để các doanh nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi cao nhất theo quy định.
Hướng dẫn, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao.
Đề xuất thu hồi giấy chứng nhận khi doanh nghiệp vi phạm trong phạm vi Khu Nông nghiệp công nghệ cao.
2.3. Sở Khoa học và Công nghệ:
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất việc sửa đổi và bổ sung các danh mục công nghệ được ưu tiên phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao quy định tại Điều 1 Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg, đồng thời theo nhu cầu và quy hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Thành phố.
Phối hợp với các Sở, ngành xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin về công nghệ cao; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tiếp cận, sử dụng trao đổi thông tin về công nghệ cao; tổ chức Hội chợ công nghệ cao và Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghệ cao, tham gia chợ, Hội chợ triển lãm công nghệ cao quy mô quốc gia, quốc tế.
2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt và quản lý các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước của doanh nghiệp nông nghiệp được chứng nhận ứng dụng công nghệ cao tham gia đầu tư phát triển theo Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của của Ủy ban nhân dân thành phố.
Hướng dẫn các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để được xem xét hưởng ưu đãi hỗ trợ tại Khoản 2, Điều 19, Chương III Luật Công nghệ cao.
3. Tổ chức thực hiện:
Các Sở, ngành, các đơn vị có liên quan được phân công trách nhiệm tại Khoản 2 của Chỉ thị này chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện để đảm bảo việc quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp được công nhận ứng dụng công nghệ cao theo quy định.
Thủ trưởng các Sở, ngành và đơn vị liên quan có trách trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ tổng hợp báo cáo việc thực hiện Chỉ thị này cho Ủy ban nhân dân thành phố.
Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành liên quan nhanh chóng tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất cụ thể trình Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo và giải quyết./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu