Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Thông báo 249/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác đổi mới doanh nghiệp, các kiến nghị và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh n

Thông báo 249/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác đổi mới doanh nghiệp, các kiến nghị và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh n

Email In PDF.
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----------------------
Số: 249/TB-BGTVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2011
THÔNG BÁO
Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tại cuộc họp
về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác đổi mới doanh nghiệp,
các kiến nghị và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp
-----------------------------------------
Ngày 08/8/2011 tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác đổi mới doanh nghiệp, các kiến nghị và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Tham dự Hội nghị gồm có các Thứ trưởng Bộ GTVT, Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: KHĐT, Tài chính, Vận tải, TCCB, Pháp chế, Văn phòng Bộ, Cục QLXD&CLCTGT, các doanh nghiệp 90, 91 ngành GTVT, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN.
Sau khi nghe báo cáo của các doanh nghiệp và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã kết luận như sau:
1. Về phía các cơ quan của Bộ GTVT:
- Các cơ quan tham mưu của Bộ căn cứ vào các kiến nghị của doanh nghiệp nêu ra tại buổi họp đề xuất hướng giải quyết hoặc dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ trả lời các doanh nghiệp.
Chi tiết các đề xuất của doanh nghiệp tại Phụ lục kèm theo.
- Các Lãnh đạo Bộ tiếp tục làm việc cụ thể với từng doanh nghiệp được phân công phụ trách để trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; làm việc với các Bộ, ngành liên quan và báo cáo với Chính phủ đối với các vấn đề không thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT.
- Ban đổi mới doanh nghiệp của Bộ tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp trong 5 năm 2011-2015, trong đó tập trung vào đẩy mạnh công tác cổ phần hoá để huy động tối đa các nguồn lực phát triển doanh nghiệp.
- Vụ TCCB tham mưu Bộ phương án đề xuất Chính phủ phân cấp, uỷ quyền cho Bộ trong công tác đổi mới doanh nghiệp để tăng tính chủ động, giảm bớt thủ tục rườm rà.
- Cục QLXD&CLCTGT tham mưu Bộ có quy định về việc kiểm soát chặt chẽ giá dự thầu xây lắp công trình GTVT để ngăn ngừa tình trạng bỏ giá quá thấp so với dự toán làm ảnh hưởng tới chất lượng công trình, gây khó khăn tài chính cho doanh nghiệp xây lắp và đời sống người lao động.
- Vụ Pháp chế và Cục QLXD&CLCTGT nghiên cứu và đề xuất với Bộ về giải pháp, cơ chế để các doanh nghiệp trong ngành GTVT có thể tham gia đầu thầu các dự án sử dụng của nguồn vốn vay ODA.
- Cục QLXD&CLCTGT chủ trì tập hợp các đề xuất của các doanh nghiệp xây lắp trong ngành GTVT trong việc tham gia đầu tư và thực hiện các dự án của VEC và Tổng công ty ĐTPT&QLDA HTGT Cửu Long, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
- Vụ Tài chính và Vụ KCHTGT rà soát những vấn đề vướng mắc về quản lý hạ tầng trong hoạt động các doanh nghiệp có liên doanh với nước ngoài kinh doanh khai thác cơ sở hạ tầng GTVT.
2. Về phía các doanh nghiệp:
- Các doanh nghiệp cần củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ, công nhân lao động vượt qua khó khăn bằng việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, vai trò lãnh đạo của tập thể Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trong ngành GTVT cần tăng cường hợp tác trong công việc, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Các doanh nghiệp căn cứ trên lĩnh vực hoạt động đặc thù của mình chủ động nghiên cứu các định mức kinh tế kỹ thuật mới phù hợp với tình hình thực tế và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ xây dựng dự thảo để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.
- Các doanh nghiệp chủ động xây dựng cơ chế đặc thù đáp ứng được quy mô hoạt động và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, báo cáo Bộ xem xét quyết định.
- Các doanh nghiệp chủ động xử lý dứt điểm số nợ phải thu của đơn vị mình.
- Các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xây lắp, cần xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch hiện đại hoá sản xuất, đồng thời đẩy mạnh đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp để củng cố và tăng cường các nguồn lực phát triển doanh nghiệp; cố gắng chăm lo đời sống cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội.
- Các doanh nghiệp có vướng mắc vốn và cơ chế tài chính gửi khẩn trương các đề xuất tới Vụ KHĐT và Vụ Tài chính để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng chuẩn bị làm việc với Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính.
- Các doanh nghiệp vận tải đường bộ tiếp tục hoàn thiện tổ chức và lực lượng vận tải nhằm đáp ứng yêu cầu của các quy định về quản lý vận tải đường bộ và kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.
Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải thông báo tới các cơ quan liên quan biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan tham dự họp;
- Lưu VT, TH.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Công

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu