Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 2399/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển doanh nghiệp về làm đơn vị thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Quyết định 2399/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển doanh nghiệp về làm đơn vị thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Email In PDF.
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------
Số: 2399/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
CHUYỂN DOANH NGHIỆP VỀ LÀM ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY
BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải;
Căn cứ Nghị quyết số 77/BCSĐBGTVT ngày 10/10/2011 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuyển nguyên trạng các doanh nghiệp sau về làm đơn vị thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam:
1. Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
Địa chỉ trụ sở chính: Số 119 Đường Phan Đình Phùng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
2. Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Đường Trần Phú, Phường Cầu Đá, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
3. Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực I
Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Đường Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực IX
Địa chỉ trụ sở chính: Số 154 Đường Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
5. Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực V
Địa chỉ trụ sở chính: Số 304A Đường Cách mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.
6. Công ty TNHH một thành viên Trục vớt cứu hộ Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính: Số 360 Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.
Các doanh nghiệp có tên trên là đơn vị thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, có tư cách pháp nhân, có quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các quyền và nghĩa vụ với Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo quy định của pháp luật.
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam có trách nhiệm bảo đảm các lợi ích của các doanh nghiệp khi chuyển về làm đơn vị thành viên.
Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tổ chức việc giao, nhận các doanh nghiệp có tên trên theo quy định.
2. Vụ Tài chính chủ trì hướng dẫn chuyển giao vốn, tài sản, tài chính của các doanh nghiệp theo quy định.
3. Giao Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì hướng dẫn việc chuyển giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động hoa tiêu hàng hải tại các doanh nghiệp hoa tiêu và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
4. Trong quá trình bàn giao mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị phải giữ ổn định và đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh hàng hải.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Chủ tịch và Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực I, V, VII, VIII, IX, Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trục vớt cứu hộ Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTT Vũ Văn Ninh (để b/c);
- PTT Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Ban CĐĐM&PTDN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an;
- UBND các tỉnh, thành phố: Bình Định, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, Tp Hồ Chí Minh;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Lưu: VT, TCCB (Minh-10b).
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu