Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 1891/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty cổ phần đầu tư và khai thác dịch vụ viễn thông Việt Nam

Quyết định 1891/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty cổ phần đầu tư và khai thác dịch vụ viễn thông Việt Nam

Email In PDF.
BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------------------
Số: 1891/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VIỆT NAM
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 đối với dịch vụ Internet;
Căn cứ công văn số 545/STTTT-BCVT ngày 08 tháng 7 năm 2011 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về báo cáo kết quả kiểm tra thực tế hoạt động của một số doanh nghiệp Internet trên địa bàn Hà Nội;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 446/GP-BTTTT ngày 07 tháng 4 năm 2009 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Công ty cổ phần đầu tư và khai thác dịch vụ viễn thông Việt Nam (VietLinks) theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 39 Luật Viễn thông.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và khai thác dịch vụ viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thanh tra Bộ;
- Sở TT&TT Hà Nội;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, Cục VT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu