Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 1609/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Quyết định 1609/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Email In PDF.
BỘ TÀI CHÍNH
--------------
Số: 1609/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN
VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 14/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
Căn cứ Quyết định số 978/QĐ-TTg ngày 25/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
Căn cứ Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 5/8/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 138/2010/TT-BTC ngày 17/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội và thẩm định của Cục Tài chính doanh nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội có văn bản báo cáo Bộ Tài chính để xem xét, nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTgCP (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thanh tra Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông QĐ;
- Các đơn vị: Vụ Pháp chế; Cục QLN&TCĐN; Vụ CST; Vụ CĐKT; Vụ TCNH; Vụ I; Vụ ĐT;
- Lưu VT, TCDN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu