Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Thông báo 234/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thông báo 234/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Email In PDF.
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------
Số: 233/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC,
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI
Ngày 30 tháng 6 năm 2012, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012). Tham dự họp có lãnh đạo các cơ quan Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Thah tra Chính phủ và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có ý kiến kết luận như sau:
1. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là công tác thường xuyên, liên tục, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung nỗ lực, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đạt kết quả tốt. Trong khi chờ bổ sung, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách về phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, các Bộ, ngành, địa phương phải đảm bảo thực hiện liên tục, thường xuyên công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí hoạt động tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm và theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật giao.
2. Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, trong đó có nội dung kế hoạch của giai đoạn hai (2012-2016) thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Nội dung Chương trình hành động của Chính phủ gồm hai phần: (i) kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và giai đoạn 2012 - 2016 Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, giao cho Thanh tra Chính phủ chủ trì nghiên cứu, xây dựng; (ii) kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giao cho Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, xây dựng.
3. Công việc trước mắt từ nay đến cuối năm 2012, yêu cầu các cơ quan, Bộ, ngành có liên quan thực hiện ngay một số công việc sau:
- Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng để Chính phủ kịp thời trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội Khóa XIII (tháng 10/2012).
- Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để Chính phủ trình Quốc hội vào năm 2013.
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì chuẩn bị nội dung và tổ chức Phiên họp lần thứ 18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể thành lập các Đoàn công tác kiểm tra giám sát liên ngành để kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng; giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đôn đốc các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đang theo dõi, chỉ đạo theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp lần thứ 17; chuẩn bị nội dung sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2012.
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục chủ động theo dõi, bám sát tình hình và đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng BCĐ TW về PCTN;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thanh viên BCĐ TW về PCTN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: Cổng TTĐT, PL, TKBT, TH; 
- Lưu: VT, KNTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu