Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 3216/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2013

Quyết định 3216/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2013

Email In PDF.
BỘ TÀI CHÍNH
-----------------
Số: 3216/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HOÁ NĂM 2013
-----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách 28 tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2013.
Điều 2. Các tổ chức tư vấn định giá có tên trong danh sách công bố tại Điều 1 Quyết định này được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Các tổ chức tư vấn định giá có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp.
Điều 3. Quyết định này thay thế cho các Quyết định sau:
1. Quyết định số 61/QĐ-BTC ngày 10/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2008.
2. Quyết định số 545/QĐ-BTC ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2008 (lần 2 năm 2008).
3. Quyết định số 1938/QĐ-BTC ngày 5/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh sách bổ sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2008 (lần 3 năm 2008).
4. Quyết định số 497/QĐ-BTC ngày 10/3/2009 về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá đăng ký mới được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá.
5. Quyết định số 668/QĐ-BTC ngày 30/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh sách tổ chức tư vấn định giá đăng ký mới năm 2010 được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá.
6. Quyết định số 669/QĐ-BTC ngày 30/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp sau khi bị đình chỉ theo quy định tại Quyết định số 1007/QĐ-BTC ngày 15/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
7. Quyết định số 1420a/QĐ-BTC ngày 18/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp sau khi bị đình chỉ theo quy định tại Quyết định số 670/QĐ-BTC ngày 30/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
8. Quyết định số 1930/QĐ-BTC ngày 11/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được tiếp tục thực hiện và tổ chức bị loại ra khỏi Danh sách cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá sau khi bị đình chỉ theo quy định tại Quyết định số 1295/QĐ-BTC ngày 30/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, các tổ chức tư vấn định giá và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn nhà nước, Tổng công ty Nhà nước;
- Các tổ chức tư vấn định giá;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, website BTC;
- Lưu: VT, Vụ TCNH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà
DANH SÁCH
CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH
GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HOÁ NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 3216 /QĐ-BTC ngày 21 / 12 /2012)
1. Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS);
2. Công ty TNHH kiểm toán Việt (VietCPA);
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
4. Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn thuế (ATC);
5. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC);
6. Công ty TNHH kiểm toán tư vấn thủ đô (CACC);
7. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C);
8. Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh (Vietanhaudit);
9. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC);
10. Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Vietnam);
11. Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt nam (AVA);
12. Công ty TNHH kiểm toán Kreston ACA Việt Nam (KRESTON-ACA);
13. Công ty TNHH kiểm toán ASCO (ASACO);
14. Công ty cổ phần thẩm định giá Đông Á (EAA);
15. Công ty cổ phần thẩm định giá Đồng Nai (DVC);
16. Công ty TNHH thẩm định giá Đất Việt;
17. Công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC);
18. Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Sài Gòn (SAFCO);
19. Công ty TNHH thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng (DVFSC);
20. Công ty cổ phần định giá và tư vấn đầu tư quốc tế (Valuinco);
21. Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ (SIAC);
22. Công ty TNHH thẩm định giá Vinacontrol (Vinacontrol PV);
23. Công ty cổ phần thẩm định giá Avalue Việt Nam (Avaluevietnam);
24. Công ty TNHH một thành viên thẩm định giá Sài gòn nhà đất (Saigonlandappraisal);
25. Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (VFS);
26. Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam (SIVC);
27. Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam;
28. Công ty cổ phần tư vấn - dịch vụ về tài sản bất động sản DATC (DCSC)./.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu