Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 1914/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Mía đường II

Quyết định 1914/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Mía đường II

Email In PDF.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 1914/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II
------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3687/TTr-BNN-ĐMDN ngày 26 tháng 10 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Mía đường II, với những nội dung chính sau đây:
1. Tên tiếng Việt: Tổng công ty Mía đường II-CTCP.
Tên tiếng Anh:
Vietnam Sugarcane and sugar corporation-joint stock Company.
Tên viết tắt: Vinasugar II.
2. Trụ sở chính: địa chỉ: 54-56 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.
3. Tổng công ty Mía đường II-CTCP có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Mía đường II-CTCP và Luật doanh nghiệp.
4. Tổng công ty Mía đường II-CTCP được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty Mía đường II đang kinh doanh và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
5. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Mía đường II-CTCP là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
6. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:
a) Vốn điều lệ: 685.000.000.000 đồng (sáu trăm tám lăm tỷ đồng).
- Nhà nước nắm giữ: 43.840.000 cổ phần, chiếm 64% vốn điều lệ;
- Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 359.100 cổ phần, chiếm 0,524% vốn điều lệ;
- Bán cho nhà đầu tư chiến lược là Tổng công ty Mía đường I và công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Việt Hà: Tổng số 7.535.000 cổ phần, chiếm 11% vốn điều lệ;
- Bán đấu giá công khai: 16.765.900 cổ phần, chiếm 24,476% vốn điều lệ.
7. Tổng công ty Mía đường II-CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.
8. Chi phí cổ phần hóa: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hoá; Tổng công ty Mía đường II quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện quá trình cổ phần hóa Tổng công ty theo chế độ Nhà nước quy định và pháp luật hiện hành.
9. Phương án sắp xếp lao động: số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Mía đường II-CTCP là 151 người; lao động dôi dư 12 người, trong đó 03 người được giải quyết chính sách theo quy định của pháp luật về lao động; 09 người được giải quyết chế độ theo quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:
- Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá và chỉ đạo Tổng công ty Mía đường II, công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Tổng công ty Mía đường II thành Tổng công ty Mía đường II-CTCP theo đúng quy định của pháp luật.
2. Tổng công ty Mía đường II (Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc) chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Mía đường II cho đến khi bàn giao toàn bộ: Tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Mía đường II-CTCP; về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Mía đường II theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Mía đường II chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng công ty Mía đường II;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu