Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 138/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 952/QĐ-TTg ngày 26/07/2012 về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn

Quyết định 138/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 952/QĐ-TTg ngày 26/07/2012 về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn

Email In PDF.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------

Số: 138/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 952/QĐ-TTG

NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2012 VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN

-------------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 14376/BTC-CST ngày 22 tháng 10 năm 2012,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2012 về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (sau đây viết tắt là Công ty Bình Sơn) như sau:

“Điều 2. Thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước.

1. Đối tượng thu, nộp và thời gian áp dụng:

a) Đối tượng thu điều tiết là sản phẩm lọc dầu (gồm: xăng, dầu, LPG) và sản phẩm hóa dầu do Công ty Bình Sơn sản xuất, chế biến tiêu thụ trong nước.

b) Công ty Bình Sơn có trách nhiệm kê khai, nộp khoản thu điều tiết quy định tại Điều này hàng quý vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn của cơ quan Thuế. Hàng năm, quyết toán thu, nộp ngân sách khoản thu điều tiết với cơ quan Thuế, thời hạn quyết toán thực hiện theo quy định về thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

c) Khoản thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty Bình Sơn là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước và được điều tiết 100% cho Ngân sách Trung ương.

d) Thời gian áp dụng thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu của Công ty Bình Sơn quy định tại Điều này thực hiện từ năm tài chính 2012 đến hết năm 2018.

2. Căn cứ tính thu điều tiết: Số thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty Bình Sơn được xác định bằng sản lượng các sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ quốc tế hàng quý nhân (x) với giá tính thu điều tiết và nhân (x) với tỷ lệ thu điều tiết. Trong đó:

a) Giá tính thu điều tiết là giá bán thực tế các sản phẩm lọc dầu và hóa dầu, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu và các khoản thuế, phí phải nộp ngân sách nhà nước (nếu có).

b) Tỷ lệ thu điều tiết là chênh lệch giữa mức thuế suất thuế nhập khẩu của các sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tại thời điểm thụ trừ (-) mức giá trị ưu đãi đối với: xăng, dầu là 7%; LPG là 5% và sản phẩm hóa dầu là 3%.

3. Trường hợp phát sinh mức thuế nhập khẩu sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tại thời điểm tiêu thụ thấp hơn mức giá trị ưu đãi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cấp bù phần chênh lệch giữa mức giá trị ưu đãi với mức thuế nhập khẩu cho Công ty Bình Sơn và hạch toán vào lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Riêng việc cấp bù phần chênh lệch giữa mức giá trị ưu đãi với mức thuế nhập khẩu cho Công ty Bình Sơn được thực hiện từ năm 2013 trở đi.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Hội đồng thành viên, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Giám đốc Chương trình Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 3 Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó TTg.CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu