Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH

----------

 

Số: 1836/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------------

Hà Nội, ngày 5   tháng  8  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

-----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;

Căn cứ Thông tư số 73/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này mười bảy (17) thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm:

- Bốn (04) thủ tục hành chính mới (Phụ lục 1 kèm theo).

- Mười ba (13) thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2012 và Quyết định số 1905/QĐ-UBCK ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài chính thuộc lĩnh vực chứng khoán (Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Cục kiểm soát TTHC;

- Lãnh đạo Bộ;

- Như Điều 3;

- Website Bộ Tài chính;

- Website UBCKNN;

- Lưu: VT, UBCKNN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Xuân Hà


Phụ lục 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1836  /QĐ-BTC
ngày  5 tháng8 năm   2013  của Bộ Tài chính)

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan
thực hiện

1.

Đăng ký phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài

Chứng khoán

UBCKNN

2.

Phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở số cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam

Chứng khoán

UBCKNN

3.

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài

Chứng khoán

UBCKNN

4.

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài

Chứng khoán

UBCKNN


Phụ lục 2

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số1836   /QĐ-BTC

ngày  5   tháng 8   năm  2013   của Bộ Tài chính)

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan
thực hiện

Nội dung sửa
đổi, bổ sung

Ghi chú

1.

Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thành lập mới tổ chức tín dụng cổ phần– B-BTC-239083-TT

Chứng khoán

UBCKNN

Tên thủ tục hành chính; thành phần hồ sơ;     tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Sửa đổi TTHC số TT 3 - Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)

2.

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp – B-BTC-239084-TT

Chứng khoán

UBCKNN

Tên thủ tục hành chính;  thành phần hồ sơ;     tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Sửa đổi TTHC số TT 4 - Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)

3.

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp – B-BTC-239084-TT

Chứng khoán

UBCKNN

Tên thủ tục hành chính; thành phần hồ sơ;     tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Sửa đổi TTHC số TT 4 - Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)

4.

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn (bao gồm cả các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước) thực hiện chào bán ra công chúng phần vốn sở hữu trong các công ty đại chúng – B-BTC-239085-TT

Chứng khoán

UBCKNN

Tên thủ tục hành chính;  thành phần hồ sơ;     tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Sửa đổi TTHC số TT 5– Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)

5.

Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần – B-BTC-239086-TT

Chứng khoán

UBCKNN

Tên thủ tục hành chính; thành phần hồ sơ;     tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Sửa đổi TTHC số TT 6– Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)

6.

Đăng ký chào báncổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng – B-BTC-239107-TT

Chứng khoán

UBCKNN

Thành phần hồ sơ;    tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục  hành chính

Sửa đổi TTHC số TT 27– Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)

7.

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập mới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao – B-BTC-239108-TT

Chứng khoán

UBCKNN

Thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục  hành chính

Sửa đổi TTHC số TT 28 - Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)

8.

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng – B-BTC-239139-TT 

 

Chứng khoán

UBCKNN

Tên thủ tục hành chính; thành phần hồ sơ;     tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Sửa đổi TTHC số TT 1 - Phụ lục 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)

9.

Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có kèm theo chứng quyền ra công chúng của công ty cổ phần – B-BTC-239142-TT

Chứng khoán

UBCKNN

Tên thủ tục hành chính; thành phần hồ sơ;     tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Sửa đổi TTHC số TT 2  - Phụ lục 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)

10.

Đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có đảm bảo ra công chúng – B-BTC-239146-TT

Chứng khoán

UBCKNN

Thành phần hồ sơ;    tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục  hành chính.

Sửa đổi TTHC số TT 3 - Phụ lục 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)

11.

Đăng ký và báo cáo kết quả chào mua công khai – B-BTC-239154-TT

Chứng khoán

UBCKNN

Tên thủ tục hành chính; mẫu đơn, mẫu tờ khai;  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Sửa đổi TTHC số TT 5 - Phụ lục 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)

12.

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng – B-BTC-239158-TT

Chứng khoán

UBCKNN

Tên thủ tục hành chính; thành phần hồ sơ;     tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Sửa đổi TTHC số TT 7 - Phụ lục 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)

13.

Đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán – B-BTC-038082-TT

Chứng khoán

SGDCK TP Hồ Chí Minh và SGDCK Hà Nội

Tên thủ tục hành chính; Thành phần hồ sơ; căn cứ pháp lý của thủ tục  hành chính.

Sửa đổi TTHC số TT 4 Mục II Phần I  (ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - luathoang[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu