Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 6050/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội

Quyết định 6050/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội

Email In PDF.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6050/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý Thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự;

Xét đề nghị của Cục Thi hành án dân sự Thành phố tại tờ trình số 2130/TTr-CTHADS ngày 20/9/2013 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội, gồm các Ông (bà) có tên sau:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo:

Ông Vũ Hồng Khanh - Phó chủ tịch UBND thành phố.

2. Phó trưởng ban:

Ông Lê Quang Tiến - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố.

3. Các ủy viên:

- Ông Phạm Thanh Cao - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an;

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Đoàn Thanh Long - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Lê Toàn Khang - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và XH;

- Ông Hà Minh Hải - Phó Cục trưởng Cục Thuế;

- Ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội;

- Ông Ngô Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Nguyễn Như Xếp - Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô;

- Ông Nguyễn Văn Hoạt - Phó Chánh văn phòng UBND Thành phố;

4. Mời các đại diện lãnh đạo các cơ quan tham gia họp Ban chỉ đạo:

1. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố;

2. Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân Thành phố;

3. Đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân Thành phố.

5. Thư ký ban chỉ đạo:

- Ông Phạm Quang Dũng - Chấp hành viên trung cấp - Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án dân sự - Cục Thi hành án dân sự Thành phố;

- Bà Đàm Thị Kiều Oanh - Chấp hành viên trung cấp - Chánh văn phòng Cục Thi hành án dân sự Thành phố;

- Bà Lê Thị Oanh - Chuyên viên chính Văn phòng UBND Thành phố.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6086/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND Thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- TT. Thành ủy (để báo cáo);
- TT. HĐND TP (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Ban pháp chế HĐND TP;
- Sở TP;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- VPUB TP: CVP, PCVP Nguyễn Văn Hoạt;
- Các Phòng: TH, TNc, NC QHXDGT, VX, KT;
- Lưu: VT, NCo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu