Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 7449/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng học sinh sinh viên năm học 2013 - 2014

Công văn 7449/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng học sinh sinh viên năm học 2013 - 2014

Email In PDF.
Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------------------------
Số: 7449/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng HSSV năm học 2013-2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-----------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

 

Kính gửi:
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên năm học 2013-2014, để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:
1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên các trường đào tạo, trung học phổ thông và phổ thông cơ sở. Từ 01/8/2013, mức cho vay tối đa là 1.100.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên (Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên).
2. Cấp giấy xác nhận và xác nhận nhanh chóng, chính xác, đầy đủ thông tin cho học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng đào tạo theo đúng Mẫu giấy xác nhận mới nhất hiện hành, đồng thời thực hiện tốt việc ký cam kết trả nợ đối với học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng sắp ra trường. Mẫu giấy xác nhận cho học sinh, sinh viên vay vốn (mẫu số 01/TDSV) được đính kèm trong công văn số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa chỉ http://vbsp.org.vn/chuyen-muc-van-ban/van-ban/van-ban-cua-tong-giam-doc/chuyen-de-tin-dung.
3. Tiếp tục thực hiện việc ký xác nhận và có chính sách giãn thời gian thu học phí và các khoản thu khác của học sinh, sinh viên thuộc diện được vay theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg để chờ thủ tục giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội theo công văn số 6873/BGDĐT-CTHSSV ngày 17/10/2012 về hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng HSSV năm học 2012-2013.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ngân hàng CSXH (để phối hợp);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu