Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 11474/BGTVT-TCCB năm 2013 về kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác thống kê, môi trường do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công văn 11474/BGTVT-TCCB năm 2013 về kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác thống kê, môi trường do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Email In PDF.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 11474/BGTVT-TCCB
V/v kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác thống kê, môi trường

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 


Kính gửi:

- Các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng;
– Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

 

Để có đội ngũ công chức, viên chức làm tốt công tác thống kê, công tác môi trường theo Đề án “Nâng cao chất lượng công tác thống kê ngành Giao thông vận tải” ban hành kèm theo Quyết định số 2101/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Chương trình hành động số 228-CTr/VPBCS ngày 28/8/2013 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ trương ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:

1. Kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác thống kê

a) Vụ Kế hoạch – Đầu tư:

- Bố trí đủ công chức có trình độ, chuyên môn phù hợp làm việc tại phòng Tổng hợp – Thống kê; đồng thời phân công lãnh đạo theo dõi công tác này;

- Thường xuyên cử công chức làm công tác thống kê học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thống kê;

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các công chức, viên chức làm công tác thống kê ở các cơ quan, đơn vị trong Ngành.

b) Các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng, đơn vị trực thuộc Bộ:

- Bố trí bộ phận thống kê chuyên trách hoặc phân công người làm công tác thống kê phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình;

- Bố trí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thống kê có đủ khả năng và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này;

- Tạo điều kiện thuận lợi trong làm việc, đời sống cho người làm công tác thống kê nhằm động viên, khuyến khích kịp thời cho người làm công tác thống kê;

- Người làm công tác thống kê thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn về chuyên môn của Vụ Kế hoạch – Đầu tư.

2. Kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác môi trường

a) Vụ Môi trường:

- Thường xuyên cử công chức làm công tác môi trường học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về công tác môi trường;

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các công chức, viên chức làm công tác môi trường ở các cơ quan, đơn vị trong Ngành.

b) Các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng, đơn vị trực thuộc Bộ:

- Bố trí bộ phận môi trường chuyên trách hoặc phân công người làm công tác môi trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình;

- Bố trí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác môi trường có đủ khả năng và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này;

- Tạo điều kiện thuận lợi trong làm việc, đời sống cho người làm công tác môi trường nhằm động viên, khuyến khích kịp thời cho người làm công tác môi trường;

- Người làm công tác môi trường thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn về chuyên môn của Vụ Môi trường.

3. Xác định vị trí việc làm của người làm công tác thống kê, môi trường

Khi xây dựng cơ cấu công chức, vị trí việc làm của viên chức, các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ cơ cấu, vị trí việc làm của người làm công tác thống kê, môi trường để tuyển dụng, bố trí sử dụng nhân sự làm công tác thống kê, môi trường cho phù hợp và theo hướng ưu tiên đối tượng được đào tạo chuyên môn về thống kê, môi trường.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Các Thứ trưởng;
– Công đoàn GTVT VN;
– Đảng ủy Bộ GTVT;
– Lưu: VT, TCCB (Thanh).

BỘ TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu