Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 6286/TCHQ-TXNK năm 2013 thực hiện đề án thu phí sử dụng bến bãi tại một số cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 6286/TCHQ-TXNK năm 2013 thực hiện đề án thu phí sử dụng bến bãi tại một số cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6286/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện đề án thu phí sử dụng bến bãi tại một số cửa khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Ngày 15/10/2013, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình có công văn số 1118/HQQB-NV báo cáo đề án thí điểm thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu tỉnh Quảng Bình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Hải quan được quy định tại Quyết định 02/2010/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tại Điểm c Khoản 6 quy định: “Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Chức năng, nhiệm vụ của Cục Hải quan tỉnh, thành phố được quy định tại Quyết định 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Theo đó, tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 quy định: “Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Hải quan được quy định tại Quyết định 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan. Theo đó, tại Khoản 3 Điều 2 quy định: “Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Như vậy, cơ quan Hải quan được thực hiện thu thuế và các khoản thu khác (phí, lệ phí) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan hải quan nêu trên thì: Cơ quan hải quan các cấp được thực hiện trực tiếp thu các khoản thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; không có quy định thu các khoản thu sử dụng bến, bãi đối với phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục hải quan tỉnh Quảng Bình biết, báo cáo với các cơ quan chức năng của tỉnh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Vụ Tổ chức cán bộ (để biết và p/h);
– Cục Giám sát quản lý (để biết và p/h);
– Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu