Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 16100/BTC-TCHQ năm 2013 nhập khẩu hàng hóa trước khi đăng ký Danh mục miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 16100/BTC-TCHQ năm 2013 nhập khẩu hàng hóa trước khi đăng ký Danh mục miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 16100/BTC-TCHQ
V/v nhập khẩu hàng hóa trước khi đăng ký Danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 3103/HQHN-TXNK ngày 10/10/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc miễn thuế cho hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định (TSCĐ) khi chưa đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu của Công ty Cổ phần Y. H Seiko Việt Nam, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 thì: “Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP… được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Thiết bị, máy móc nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a.1) Phù hợp với lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, qui mô của dự án đầu tư;

a.2) Đáp ứng các qui định về tài sản cố định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính”

Căn cứ điểm b3 khoản 2 Điều 103 Thông tư 194/2010/TT-BTC thì: “Các trường hợp đăng ký tờ khai hải quan phát sinh trước ngày đăng ký Danh mục, cơ quan hải quan lập hồ sơ báo cáo về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể”

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra lại việc nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của Công ty Cổ phần Y.H Seiko Việt Nam và thực tế số máy móc thiết bị nhập khẩu theo tờ khai số 1332/NDT08 ngày 12/10/2011; nếu hàng hóa nhập khẩu đáp ứng đúng quy định tại khoản 7 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC và phù hợp với Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan, đồng thời thực tế hàng hóa nhập khẩu đã được sử dụng để tạo tài sản cố định cho dự án ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất khuôn mẫu như khai báo của Công ty thì trừ lùi vào Danh mục miễn thuế đã đăng ký và thực hiện miễn thuế theo quy định.

Trường hợp công ty đã nộp thuế thì thực hiện xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ và Điều 26, Điều 130 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính./.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
– Vụ CST, PC (BTC);
– Lưu: VT, TCHQ (13).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu