Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 6243/BNN-TCCB rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công văn 6243/BNN-TCCB rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Email In PDF.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 6243/BNN-TCCB
V/v rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ

Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2014.

Để đảm bảo chất lượng, tiến độ trình Bộ trưởng xem xét, quyết định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị để rà soát, thống nhất Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm, nội dung làm việc cụ thể: Tại Phụ lục kèm theo.

2. Thành phần:

a) Chủ trì: Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ;

b) Lãnh đạo các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và công chức liên quan;

c) Các Chuyên viên liên quan của Vụ Tổ chức cán bộ.

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị: Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các tài liệu liên quan và báo cáo tại cuộc họp. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa gửi Dự thảo về Bộ đề nghị khẩn trương gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ)

Nhận được văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện theo quy định./.

 


 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Vụ trưởng Vụ TCCB (để b/c);
– Lưu: VT, TCCB (30b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thành Lệ

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC RÀ SOÁT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CỤC, VỤ, VĂN PHÒNG BỘ, THANH TRA BỘ
(Ban hành kèm theo Văn bản số 6243/BNN-TCCB ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên Cơ quan, đơn vị rà soát

Nội dung công việc

Địa điểm

Thời gian làm việc

Phòng Tổ chức, Biên chế/Chuyên viên thẩm định

1

Cục Thú y

Rà soát Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y

Phòng họp 204, Nhà A10, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Từ 8h30-11h30 ngày 02/01/2014 (Sáng Thứ Năm)

Phòng TC, BC/Đ/c Đáng

2

Cục Chăn nuôi

Rà soát Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi

Phòng họp 204, Nhà A10, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Từ 13h30-17h00 ngày 02/01/2014 (Chiều Thứ Năm)

Phòng TC, BC/Đ/c Đáng

3

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

Rà soát Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

Phòng họp 204, Nhà A10, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Từ 8h00-11h30 ngày 03/01/2014 (Sáng Thứ Sáu)

Phòng TC, BC/Đ/c Đông

4

Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối

Rà soát Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối

Phòng họp 204, Nhà A10, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Từ 14h00-17h00 ngày 03/01/2014 (Chiều Thứ Sáu)

Phòng TC, BC/Đ/c Yến

5

Cục Quản lý Xây dựng công trình

Rà soát Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Xây dựng công trình

Phòng họp 204, Nhà A10, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Từ 13h30-17h00 ngày 06/01/2014 (Chiều Thứ Hai)

Phòng TC, BC/Đ/c Hùng

6

Cục Bảo vệ thực vật

Rà soát Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật

Phòng họp 204, Nhà A10, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Từ 8h30-11h00 ngày 07/01/2014 (Sáng Thứ Ba)

Phòng TC, BC/Đ/c Nam

7

Cục Trồng trọt

Rà soát Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt

Phòng họp 204, Nhà A10, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Từ 13h30-17h00 ngày 07/01/2014 (Chiều Thứ Ba)

Phòng TC, BC/Đ/c Nam

8

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Rà soát Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Phòng họp 204, Nhà A10, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Từ 8h30-11h00 ngày 08/01/2014 (Sáng Thứ Tư)

Phòng TC, BC/Đ/c Nghĩa

9

Vụ Kế hoạch

Rà soát Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch

Phòng họp 204, Nhà A10, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Từ 13h30-17h00 ngày 08/01/2014 (Chiều Thứ Tư)

Phòng TC, BC/Đ/c Tuấn

10

Vụ Tài chính

Rà soát Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính

Phòng họp 204, Nhà A10, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Từ 8h30-11h00 ngày 09/01/2014 (Sáng Thứ Năm)

Phòng TC, BC/Đ/c Tuấn

11

Vụ Quản lý doanh nghiệp

Rà soát Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý doanh nghiệp

Phòng họp 204, Nhà A10, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Từ 13h30-17h00 ngày 09/01/2014 (Chiều Thứ Năm)

Phòng TC, BC/Đ/c Nam

12

Vụ Hợp tác quốc tế

Rà soát Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

Phòng họp 204, Nhà A10, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Từ 8h30-11h00 ngày 10/01/2014 (Sáng Thứ Sáu)

Phòng TC, BC/Đ/c Tuấn

13

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Rà soát Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Phòng họp 204, Nhà A10, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Từ 13h30-17h00 ngày 10/01/2014 (Chiều Thứ Sáu)

Phòng TC, BC/Đ/c Tuấn

14

Vụ Pháp chế

Rà soát Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

Phòng họp 204, Nhà A10, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Từ 13h30-17h00 ngày 13/01/2014 (Chiều Thứ Hai)

Phòng TC, BC/Đ/c Tuấn

15

Văn phòng Bộ

Rà soát Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ

Phòng họp 204, Nhà A10, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Từ 8h30-11h0 ngày 14/01/2014 (Sáng Thứ Ba)

Phòng TC, BC/Đ/c Phương

16

Thanh tra Bộ

Rà soát Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ

Phòng họp 204, Nhà A10, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Từ 13h30-17h00 ngày 14/01/2014 (Chiều Thứ Ba)

Phòng TC, BC/Đ/c Đông

17

Vụ Tổ chức cán Bộ

Rà soát Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ

Phòng họp 204, Nhà A10, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Từ 8h30-11h00 ngày 15/01/2014 (Sáng Thứ Tư)

Phòng TC, BC/Đ/c Tuấn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu