Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Thông báo 146/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Thông báo 146/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Email In PDF.
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
--------------
Số: 146/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

 

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘP HỌP
BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
Ngày 28 tháng 03 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Ban Chỉ đạo) triển khai thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2014. Sau khi nghe đồng chí Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014, chương trình công tác 9 tháng cuối năm 2014 và ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:
1. Năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã quán triệt Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ triển khai có kết quả nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng cho tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; phê duyệt các đề án tái cơ cấu DNNN của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện; phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của 12 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; chỉ đạo việc tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh và trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin, Vinalines theo Kết luận của Bộ Chính trị, quyết định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; giúp Chính phủ tổ chức thiết thực, có hiệu quả Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN năm 2014 - 2015, xác định rõ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện khả thi, phù hợp.
Hoan nghênh và biểu dương sự cố gắng của Thường trực Ban Chỉ đạo với bộ phận giúp việc có nòng cốt là Vụ Đổi mới doanh nghiệp - Văn phòng Chính phủ đã chủ động, kịp thời báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tái cơ cấu DNNN.
Tuy nhiên, một số cơ chế, chính sách ban hành còn chậm, một số Bộ, ngành, địa phương chưa thật sự quan tâm và quyết liệt trong triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đã được phê duyệt.
2. Báo cáo do Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị đã nêu khá đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban năm 2013, 3 tháng đầu năm 2014 và nêu được các nhiệm vụ chủ yếu cho 9 tháng cuối năm 2014, có phân công cụ thể cho các Thành viên Ban.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2014, tạo tiền đề thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN đến năm 2015, Ban Chỉ đạo cần tập trung làm tốt những nhiệm vụ quan trọng sau đây:
a) Đôn đốc các Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đầy đủ, đúng tiến độ các cơ chế, chính sách theo kế hoạch đề ra.
b) Đôn đốc Bộ Tài chính trình Chính phủ Quy chế quản lý tài chính của các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam; Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, trình Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam; các Bộ, địa phương chỉ đạo, ban hành Quy chế quản lý tài chính của các tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc.
c) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các phương án sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Trong đó, tập trung bảo đảm tiến độ cổ phần hóa, giảm, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
d) Giúp Phó Thủ tướng, Trưởng ban định kỳ giao ban với các Bộ, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về tình hình tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, thực hiện các biện pháp cần thiết bảo đảm kết quả đề ra.
đ) Tổ chức các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở những địa phương, đơn vị chậm cổ phần hóa hoặc những đơn vị có số doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến năm 2015 lớn.
e) Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo lộ trình đã phê duyệt.
g) Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp tục rà soát, bổ sung phương án sắp xếp DNNN theo tiêu chí, danh mục phân loại DNNN mới, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để thực hiện.
h) Tổng hợp báo cáo của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty về tình hình và kết quả thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
i) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.
k) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức thực hiện.
3. Thường trực Ban Chỉ đạo và các đồng chí Thành viên Ban thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau đây:
a) Thường trực Ban Chỉ đạo:
Chỉ đạo, điều phối hoạt động chung của Ban trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.
b) Các đồng chí Thành viên kiêm nhiệm: Đôn đốc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành mình đã được giao, bảo đảm đúng tiến độ đề ra; tham gia hoặc làm Trưởng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong việc thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và những công việc cụ thể sau:
- Đồng chí Đặng Huy Đông theo dõi, đôn đốc Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
+ Trong quý II năm 2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sơ kết việc thực hiện Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với DNNN và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; đề xuất mô hình theo Kết luận số 50-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Trung ương Đảng.
+ Đôn đốc các Bộ, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại DNNN mới ban hành, rà soát, bổ sung vào diện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ và giảm vốn nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để thực hiện.
- Đồng chí Trần Văn Hiếu theo dõi, đôn đốc Bộ Tài chính:
+ Trong tháng 4 năm 2014, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định pháp quy hóa Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 6 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
+ Trong quý III năm 2014, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thí điểm chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành công ty cổ phần khi cổ phần hóa các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
+ Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xử lý khó khăn, vướng mắc trong tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN.
+ Đề xuất mô hình hạch toán để tách bạch hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ công ích của doanh nghiệp.
+ Tình hình xử lý tái cơ cấu tài chính đối với Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
- Đồng chí Hà Công Tuấn theo dõi, đôn đốc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
+ Trong tháng 4 năm 2014, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Sau đó, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị về việc này, trong đó yêu cầu các đơn vị phải xây dựng kế hoạch cụ thể và khẩn trương triển khai.
+ Trong quý II năm 2014, trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh.
+ Nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp.
+ Hướng dẫn các địa phương, tập đoàn, tổng công ty có công ty nông, lâm nghiệp xây dựng phương án sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Đồng chí Phạm Minh Huân theo dõi, đôn đốc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
+ Trong quý II năm 2014, trình Thủ tướng Chính phủ: Báo cáo kết quả rà soát quy định về cơ chế tiền lương đối với các chức danh quản lý, lãnh đạo trong DNNN để bảo đảm hợp lý, hiệu quả, theo cơ chế thị trường; chính sách đối với lao động dôi dư trong quá trình tái cơ cấu DNNN.
+ Nghiên cứu cơ chế quản lý tiền lương của các chức danh quản lý, lãnh đạo trong công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước.
- Đồng chí Trần Anh Tuấn theo dõi, đôn đốc Bộ Nội vụ:
+ Trong quý II năm 2014, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Dự thảo Nghị định về các chức danh quản lý chủ chốt tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; Đề án chế độ thi tuyển, hợp đồng có thời hạn gắn với kết quả sản xuất kinh doanh đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.
+ Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nghiên cứu đổi mới mô hình, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng và công tác cán bộ trong DNNN.
- Đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiển theo dõi, đôn đốc Bộ Tài nguyên và Môi trường:
Hướng dẫn, tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện việc rà soát đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thuê đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ. Yêu cầu từng doanh nghiệp xác định kế hoạch sử dụng đất đai cho hiệu quả và phù hợp với quy hoạch của địa phương.
- Đồng chí Đinh Trung Tụng theo dõi, đôn đốc Bộ Tư pháp:
Thẩm định Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi) và các cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN.
- Đồng chí Đặng Thanh Bình theo dõi, đôn đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo việc tái cơ cấu nợ của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
- Đồng chí Bùi Văn Cường theo dõi, đôn đốc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương: trong việc lãnh đạo của cấp ủy trực thuộc đối với công tác tái cơ cấu DNNN và yêu cầu hoàn thiện mô hình tổ chức của đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ,
- Tư pháp, LĐ-TB&ÍXH, NN&PTNT, TN&MT;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Văn phòng TW Đảng;
- Tổng Liên đoàn lao động VN;
- Đảng uỷ Khối doanh nghiệp TW;
- Các đồng chí thành viên BCĐ ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
- Các Vụ: TH, KTTH, KTN, TCCV, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN(3). 48
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu