Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Thông báo 416/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp triển khai xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thông báo 416/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp triển khai xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Email In PDF.
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 416/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp triển khai xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Tham gia cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và EVN.
Sau khi nghe EVN báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:
1. Biểu dương và đánh giá cao EVN, Bộ Công Thương đã khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao thực hiện xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của EVN ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao. EVN cũng đã tích cực, chủ động tổ chức xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện trong nội bộ Tập đoàn 02 đề án: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động giai đoạn 2013-2015” và “Tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2014-2016”. Thực hiện những biện pháp, giải pháp trong 02 đề án này đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và giảm giá thành của EVN.
2. Trên cơ sở tình hình triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch và đề án hiện nay trong ngành điện; các giải pháp, biện pháp EVN đang thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động và giảm giá thành; để phát huy những kết quả đạt được và quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo EVN thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ sau:
- Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện cuối năm 2014 và năm 2015 các giải pháp, biện pháp đã đề ra về tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động của EVN trong 02 đề án đã được Tập đoàn phê duyệt; tiến hành rà soát thực trạng công nghệ, trình độ lao động và biên chế trong từng khâu sản xuất - truyền tải - phân phối điện, xác định những điểm còn hạn chế làm cho năng suất lao động chưa cao để thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, nâng cao năng suất, tăng hiệu quả sản xuất và cung ứng điện.
- Đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp, biện pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động, giảm giá thành đã thực hiện để hoàn chỉnh xây dựng đề án “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của EVN giai đoạn 2016-2020” (Đề án) với các giải pháp, biện pháp toàn diện và cụ thể hơn, phù hợp với tiến trình tái cơ cấu ngành điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2015.
- Nội dung Đề án cần xem xét đồng bộ với các chương trình, kế hoạch và đề án lớn khác đang được triển khai xây dựng, bao gồm: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của EVN giai đoạn 2016-2020; Bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030; Tái cơ cấu ngành điện gắn với Lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013.
3. Trên cơ sở đề cương Đề án đã đề ra, EVN nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan liên quan; bổ sung một số nội dung cụ thể như sau:
- Phân tích, đánh giá rõ hiện trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động chung của EVN cũng như cụ thể từng khâu sản xuất, truyền tải, phân phối và bán lẻ điện. Lựa chọn mô hình tham chiếu quốc tế cụ thể đến năm 2020, lưu ý mô hình tham chiếu có chỉ số hoạt động hiệu quả, năng suất lao động cao và có phạm vi hoạt động, cơ cấu tổ chức tương tự.
- Xác định rõ các mục tiêu về hiệu quả hoạt động và năng suất lao động cụ thể đối với từng khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối và bán lẻ điện đến năm 2020 và phân tích tổng hợp mục tiêu chung của Tập đoàn. Xác định các giải pháp tổng thể sẽ thực hiện để đạt mục tiêu đề ra cũng như các giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện cho từng giai đoạn cụ thể.
- Xác định rõ nguồn lực để thực hiện Đề án; các cơ chế, chính sách cần kiến nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành để thực hiện đạt hiệu quả.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, KHĐT, TC, LĐTBXH;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam,
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Các Vụ: TKBT, TH, ĐMDN, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu